แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานมัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม(บ้านฮ่อ)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานมัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม(บ้านฮ่อ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานมัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม(บ้านฮ่อ)

โครงการศึกษาดูงานมัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม(บ้านฮ่อ)

ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเสริม
ชื่อกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานมัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม(บ้านฮ่อ)

วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

เวลา 08.30 -12.30 น. ณ มัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม(บ้านฮ่อ)

จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

ผู้ดูแลกิจกรรม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

ระบบเปิด วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น

ระบบปิด วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น.

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน โดยคณะมีบริการรถรับ-ส่ง ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องทำแบบการเรียนรู้ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้แจ้งให้นักศึกษาทำแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง หากนักศึกษาไม่ทำแบบการเรียนรู้ นักศึกษาจะไม่ได้รับการพิจาณราจำนวนชั่วโมงใดๆทั้งสิ้น
**หมายเหตุ กิจกรรมนี้ ระบบจะมีการประมวลผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียน ซึ่งคณะจะมีแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยนักศึกษาสามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่องทาง Fackbook line และWeb คณะ***

โดยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 21 กุมภาพันธ์ 2560

-กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ CMU online ที่มีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษา แล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ได้ยื่นใบลาหรือแจ้งล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรม ทางคณะฯจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งต่อไป

-กรณีกิจกรรมที่ทางคณะฯ ได้ประกาศแจ้งจำนวนชั่วโมงกิจกรรมไปแล้วนั้น แล้วผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม คณะฯขอลดหรือเพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมตามความเหมาะสมหรือตามระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมจริง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ