แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AIMS (เพิ่มเติม) (หมดเขต 23 กุมภาพันธ์ 2560)

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AIMS (เพิ่มเติม) (หมดเขต 23 กุมภาพันธ์ 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AIMS (เพิ่มเติม) (หมดเขต 23 กุมภาพันธ์ 2560)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแลเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ภายใต้โครงการ AIMS (ASEAN International Mobility for Student) ภายใต้หัวข้อ Environmental Science and Management (Waste Management, Disaster Management, Alternative Energy) และได้มอบหมายให้วิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว

ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับแจ้งจาก สกอ. ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการดังกล่าว ว่าจะมีการจัดสรรทุนเพิ่มเติมให้นักศึกษาที่สนใจไปแลกเปลี่ยนในประเทศที่มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อย เช่น ประเทศเวียดนาม บรูไน และฟิลิปปินส์ โดยมหาวิทยาลัยในหัวข้อเดียวกันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry ประเทศเวียดนาม โดยรายละเอียดของทุน มีดังนี้

1. สกอ. ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย ทุนละ 140,000 บาท

2. Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเทอม (Tuition Fee) ค่าธรรมเนียม (Administration Fee) และค่าหอพัก (Dormitory) และบริการรับจากสนามบิน

และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้ตามรายละเอียดดังแนบ

โดยผู้สนใจสมัครทุนให้กรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ส่งให้งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัดภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ