แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hirosaki University, Japan (หมดเขต 27 กุมภาพันธ์ 2560)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hirosaki University, Japan (หมดเขต 27 กุมภาพันธ์ 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hirosaki University, Japan  (หมดเขต 27 กุมภาพันธ์ 2560)

ด้วย Hirosaki University, Japan แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Exchange Program for Fall 2017 ด้วยทุนส่วนตัว โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาสามารถขอรับทุน JASSO ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามเอกสารดังแนบ

โดยผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่กำหนด ผ่านคณะต้นสังกัดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/index.php หัวข้อ Exchange Program

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ