แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (EPTUS) (หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2560)

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (EPTUS) (หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (EPTUS)  (หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2560)

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อให้การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษา ได้กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (EPTUS) ในปี 2560 ครั้งที่ 1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกวันพุธของเดือนมีนาคม 2560 โดยเริ่มตั้งแต่ 8 มีนาคม 2560 ใน 2 ช่วงเวลา คือ 09.00 – 11.00 (ลงทะเบียน 08.30 น.) และ 13.00 – 15.00 (ลงทะเบียน 12.30 น.)

โดยผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-download.php และจะทำการประกาศรายชื่อในวันที่ 3 มีนาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ