แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อ  ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  ปีการศึกษา  2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2560 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 12.30 น. ณ LB 1201 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายชื่อสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ