แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสัมครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา

ประกาศรับสัมครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสัมครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา

ประกาศรับสัมครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา
ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเสริม
ชื่อกิจกรรม โครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา

วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

ผู้ดูแลกิจกรรม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

ระบบเปิด วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น

ระบบปิด วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น.

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา จำนวน 50 คน นักศึกษาต้องเข้าร่วมตลอดกิจกรรมและนักศึกษาต้องเข้าไปทำแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม โดยระบบจะเปิดให้นักศึกษาทำแบบการเรียนรู้ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. หากนักศึกษาไม่ทำแบบการเรียนรู้ นักศึกษาจะไม่ได้รับการพิจาณราจำนวนชั่วโมงใดๆทั้งสิ้น
**หมายเหตุ กิจกรรมนี้ ระบบจะมีการประมวลผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียน ซึ่งคณะจะมีแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยนักศึกษาสามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่องทาง Fackbook line และWeb คณะ***

โดยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 14 กุมภาพันธ์ 2560

-กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ CMU online ที่มีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษา แล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ได้ยื่นใบลาหรือแจ้งล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรม ทางคณะฯจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งต่อไป

-กรณีกิจกรรมที่ทางคณะฯ ได้ประกาศแจ้งจำนวนชั่วโมงกิจกรรมไปแล้วนั้น แล้วผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม คณะฯขอลดหรือเพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมตามความเหมาะสมหรือตามระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมจริง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ