แสดงรายละเอียดข่าวประกาศยกเลิกสอนชดเชย กระบวนวิชา 177470 ตอน 801/177181 ตอน 001,801/177228 ตอน 001

ประกาศยกเลิกสอนชดเชย กระบวนวิชา 177470 ตอน 801/177181 ตอน 001,801/177228 ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศยกเลิกสอนชดเชย กระบวนวิชา 177470 ตอน 801/177181 ตอน 001,801/177228 ตอน 001

ประกาศยกเลิกสอนชดเชย กระบวนวิชา 177470 ตอน 801/177181 ตอน 001,801/177228 ตอน 001

วัน พุธ ที่ 8 ก.พ.60
-177470 เวลา 900-1200 น
-177181 เวลา 900-1200 น
-177228 เวลา 1300-1600 น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ