แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 ตอน 001 อ.สุธาสินี สุภา

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 ตอน 001 อ.สุธาสินี สุภา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 ตอน 001 อ.สุธาสินี สุภา

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 ตอน 001 อ.สุธาสินี สุภา

วัน พุธ ที่ 8 ก.พ.60 เวลา 1300-1600 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ