แสดงรายละเอียดข่าวประกาศแจ้งผลการอนุมัติลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/59 (ครั้งที่13)

ประกาศแจ้งผลการอนุมัติลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/59 (ครั้งที่13) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศแจ้งผลการอนุมัติลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/59 (ครั้งที่13)

ประกาศแจ้งผลการอนุมัติลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/59 (ครั้งที่13)

อนุมัติให้ นายอภิสิทธิ์ ธีรการุณวงศ์ รหัสประจำตัว 562012207 ลงทะเบียนหลังกำหนดฯ ให้นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา สำนักทะเบียนฯ ภายในวันที่ 6 ก.พ.60

หากพ้นกำหนดดังกล่าว ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียน ถือเป็นโมฆะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ