แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก

ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเสริม

ชื่อกิจกรรม โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก

วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

จำนวน 5 ครั้ง เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์

จำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง

ผู้ดูแลกิจกรรม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

ระบบเปิด วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น

ระบบปิด วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น.

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก จำนวน 20 คน โครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนั้นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องสามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษได้ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ส่วนรายละเอียดโครงการอาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมจะเเจ้งรายละเอียดอีกครั้ง นักศึกษาที่สนใจสามารถเลือกวันที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธ หรือ วันศุกร์ วันใดวันหนึ่งเท่านั้น โครงการนี้จะจัดในช่วงเวลา 18.00 - 20.00 น.
**หมายเหตุ กิจกรรมนี้ ระบบจะมีการประมวลผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียน ซึ่งคณะจะมีแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยนักศึกษาสามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่องทาง Fackbook line และWeb คณะ***

โดยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 9 กุมภาพันธ์ 2560

-กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ CMU online ที่มีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษา แล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ได้ยื่นใบลาหรือแจ้งล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรม ทางคณะฯจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งต่อไป

-กรณีกิจกรรมที่ทางคณะฯ ได้ประกาศแจ้งจำนวนชั่วโมงกิจกรรมไปแล้วนั้น แล้วผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม คณะฯขอลดหรือเพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมตามความเหมาะสมหรือตามระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมจริง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ