แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177217 ตอน 801 และ 177229 ตอน 801

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177217 ตอน 801 และ 177229 ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177217 ตอน 801 และ 177229 ตอน 801

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177217 ตอน 801 และ 177229 ตอน 801

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ก.พ.60 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1401
จากเดิมเรียนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 801 เปลี่ยนเป็นวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์3 ตอน 801

วันเสาร์ ที่ 4 ก.พ.60 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1401
จากเดิมเรียนวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์3 ตอน 801 เปลี่ยนเป็นวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 801

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเฉพาะวันและเวลาดังกล่าวเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ