แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอน 801 ผศ.ดร.Alexandre

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอน 801 ผศ.ดร.Alexandre - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอน 801 ผศ.ดร.Alexandre

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอน 801 ผศ.ดร.Alexandre

วัน อังคาร ที่ 31 ม.ค. 60 เวลา 1630-1930 น. จากเดิมเรียนห้อง LB 1101 เปลี่ยนเป็น LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ