แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์3 ตอน 801 อ.ชญามณี

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์3 ตอน 801 อ.ชญามณี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์3 ตอน 801 อ.ชญามณี

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์3 ตอน 801 อ.ชญามณี

วัน เสาร์ ที่ 28 ม.ค.60 เวลา 1300-1600 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ