แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (Turkey Scholarship) ประจำปี 2560 (หมดเขต 17 กุมภาพันธ์ 2560)

ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (Turkey Scholarship) ประจำปี 2560 (หมดเขต 17 กุมภาพันธ์ 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (Turkey Scholarship) ประจำปี 2560 (หมดเขต 17 กุมภาพันธ์ 2560)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอึดมศึกษา ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (Turkey Scholarship) ประจำปี 2560 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับการเปิดรับสมัครปริญญาตรี จะประกาศให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การสมัครรับทุนรัฐบาลตุรกีดังกล่าว ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดคำแนะนำอย่างรอบคอบ โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะถูกกำหนดโดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นชาวตุรกีหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับทุนที่จะขอรับ เป็นต้น และเมื่อกรอกข้อมูลลงระบบรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เลือกผู้รับทุนจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร โดยผู้สมัครไม่สามารถระบุมหาวิทยาลัยที่จะขอรับทุนดังกล่าวได้เอง

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.turkiyeburslari.gov.tr โทร. 085-04550982 หรือ info@turkiyeburslari.org และสามารถทำการสมัครได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ