แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kyoto University, Japan (Fall semester 2017) (หมดเขต 31 มกราคม 2560)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kyoto University, Japan (Fall semester 2017) (หมดเขต 31 มกราคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kyoto University, Japan (Fall semester 2017) (หมดเขต 31 มกราคม 2560)

ด้วย Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kyoto University, Japan (Fall semester 2017) โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. KUINEP – สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ เน้นการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น กำหนดให้นักศึกษาเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา และต้องใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (TOEFL iBT 79 / IELTS 6.0)

2. General Exchange (GE) Program –

2.1 Special Auditor – สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี (N1)

2.2 Special Research - สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และเอก เน้นการทำวิจัย ไม่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน ไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น หากนักศึกษาและอาจารย์สามารถใช้ภาษาอื่นในการสื่อสารได้

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=916

โดยผู้สนใจสามารถจัดทำรายละเอียดประกอบการสมัคร พร้อมระบุช่วงเวลาเข้าร่วมโครงการมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ