แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หัวข้อ “คอร์รัปชั่น หายนะประเทศไทย”

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หัวข้อ “คอร์รัปชั่น หายนะประเทศไทย” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หัวข้อ “คอร์รัปชั่น หายนะประเทศไทย”

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หัวข้อ “คอร์รัปชั่น หายนะประเทศไทย”

ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเสริม
ชื่อกิจกรรม โครงการสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หัวข้อ “คอร์รัปชั่น หายนะประเทศไทย”

วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง

ผู้ดูแลกิจกรรม งานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร์

ระบบเปิด วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น.

ระบบปิด วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น.

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน โดยนักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการตลอดกิจกรรม ซึ่งคณะจะให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายรูปตัวเองกับบรรยายกาศภายในงาน พร้อมทั้งทำแบบการเรียนรู้ในระบบ CMU ONline ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป หากต้องการสอบถามรายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษา โทร. 053-942918

**หมายเหตุ กิจกรรมนี้ ระบบจะมีการประมวลผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียน ซึ่งคณะจะมีแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยนักศึกษาสามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่องทาง Fackbook line และWeb คณะ***

โดยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น.

-กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ CMU online ที่มีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษา แล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ได้ยื่นใบลาหรือแจ้งล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรม ทางคณะฯจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งต่อไป

-กรณีกิจกรรมที่ทางคณะฯ ได้ประกาศแจ้งจำนวนชั่วโมงกิจกรรมไปแล้วนั้น แล้วผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม คณะฯขอลดหรือเพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมตามความเหมาะสมหรือตามระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมจริง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ