แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177336 องค์กรในระบบกฎหมาย ตอน 801

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177336 องค์กรในระบบกฎหมาย ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177336 องค์กรในระบบกฎหมาย ตอน 801

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177336 ตอน 801

วันศุกร์ ที่ 20 ม.ค. 60 เวลา 1730-1830 น

อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ