แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศงดสอน กระบวนวิชา177470 กฎหมายพาณิชย์นาวี ตอน 001

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา177470 กฎหมายพาณิชย์นาวี ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา177470 กฎหมายพาณิชย์นาวี ตอน 001

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177470 ตอน 001

วันศุกร์ ที่ 20 มค 60 เวลา 1430-1600 น

อ.ดร พรชัย วิสุทธิ์ศักดิ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ