แสดงรายละเอียดข่าวVienna School of International Studies รับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและภาคฤดูร้อน

Vienna School of International Studies รับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและภาคฤดูร้อน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Vienna School of International Studies รับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและภาคฤดูร้อน

ด้วย Vienna School of International Studies ในสังกัดสถาบันการทูตแห่งเวียนนา (Diplomatische Akademic Wien) ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและภาคฤดูร้อน ซึ่งเปิดรับในสาขาวิชาการด้านต่างประเทศ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและกิจการต่างประเทศ สหวิทยาการด้านการต่างประเทศ สาขาภาษาเยอรมัน และออสเตรียศึกษา โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสมัครได้โดยตรงที่ www.da-vienna.ac.at

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ