แสดงรายละเอียดข่าวบริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด เชิญผู้สนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (หมดเขต 18 มกราคม 2560)

บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด เชิญผู้สนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (หมดเขต 18 มกราคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด เชิญผู้สนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ  (หมดเขต 18 มกราคม 2560)

ด้วย บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด จะจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ EOL GEPOT (General English Proficiency Online Test by EOL System) ครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการทดสอบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน www.EngTest.net ณ สถานที่ที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถสมัครเข้าร่วมการทดสอบโดยดาวน์โลหดแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว และยื่บใบสมัครได้ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 มีค่าใช้จ่ายคนละ 200 บาท

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่สนใจจะนำแบบทดสอบ EOL System ไปใช้งานจริง เพื่อวัดและประเมินความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรในหน่วยงาน ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม และ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 ณ ห้องอบรม บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ