แสดงรายละเอียดข่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน “การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community Development)” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -21 มิถุนายน 2560 โดยสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ nidasummercamp@nida.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ