แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งวัน เวลาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

แจ้งวัน เวลาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งวัน เวลาสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

แจ้ง วันเวลา สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ประกอบ ให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบ หากกระบวนวิชาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาติดต่อคณะฯ โดยด่วนภายในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 หากพ้นกำหนดนักศึกษาไม่สามารถเลื่อนวันสอบได้โดยเด็ดขาด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ