แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครการ ผู้ลงรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

รับสมัครการ ผู้ลงรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครการ ผู้ลงรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา  2560

รับสมัครการ ผู้ลงรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

รับใบสมัครในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2560 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 และยื่นใบสมัครเป็นชุดพร้อมรูปแบบการประชาสัมพันธ์หาเสียงได้ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เวลา 09.00 น.– 16.00 น. โดยคณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. กรณีมีผู้สมัครมากกว่า 1 ชุด คณะกรรมการเลือกตั้งจะกำหนดเลขหมายตามลำดับการส่งใบสมัครโดยจะกำหนดเป็นหมายเลขชุดผู้สมัครที่ 1,2 เป็นลำดับ หากชุดผู้สมัครยื่นสมัครพร้อมกัน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งดำเนินการจับฉลากกำหนดเลขหมาย ณ จุดยื่นใบสมัครพร้อมให้ผู้ยื่นใบสมัครส่งสื่อประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งมากับชุดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ