แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177465,177431,177441

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177465,177431,177441 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177465,177431,177441

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177465,177431,177441

วิชา 177465 ตอน 001 อ,ศ เวลา 08.00-09.30 น. จากเดิม LB 1302 เป็น LB 1403
วิชา 177431 ตอน 001 อ,ศ เวลา 11.00-12.30 น. จากเดิม LB 1201 เป็น LB 1302
วิชา 177441 ตอน 001และ801 เวลา 11.00-12.30 น. จากเดิม LB 1302 เป็น LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ