แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เป็นห้อง LB 1401

ประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เป็นห้อง LB 1401 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เป็นห้อง LB 1401

ประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 11.00-12.30 น. จากเดิม ห้องประชุมใหญ่ เป็นห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ