แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ยกเลิกประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 01,801 ผศ.ดร.Alexandre

ประกาศ ยกเลิกประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 01,801 ผศ.ดร.Alexandre - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ยกเลิกประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 01,801 ผศ.ดร.Alexandre

ประกาศ ยกเลิกประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 01,801 ผศ.ดร.Alexandre

เรียนตามปกติ
วัน อังคาร ที่ 10 ม.ค. 60 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1302

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ