แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ" ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30-12.00 น.

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ" ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30-12.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ" เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตะหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมการทำวิจัย และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านจริยธรรมสนการทำวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 (ชั้น 2) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 http://www.grad.cmu.ac.th/seminar6004/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ