แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1. กระบวนวิชา 177181 ตอน 801 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติทั่วไปเรียนวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 - 19.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (เริ่มเรียนวันที่ 5 มกราคม 2559)
2. กระบวนวิชา 177114 ตอน 801 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน เรียนวันพุธ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1404
3. กระบวนวิชา 177441-001,801 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ จากเดิม วันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.30 น. เป็น วันอังคารและศุกร์ เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ