แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) โดยสามารถสมัครทาง INTERNET ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 - 13 มกราคม 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php?p=102&tab=1&id=11

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ