แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ม.ค. 59 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ