แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ The 4th AUAP Global Leadership Program Year 2017 (หมดเขต 21 กุมภาพันธ์ 2560)

ประชาสัมพันธ์ The 4th AUAP Global Leadership Program Year 2017 (หมดเขต 21 กุมภาพันธ์ 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ The 4th AUAP Global Leadership Program Year 2017 (หมดเขต 21 กุมภาพันธ์ 2560)

ด้วย Association of University in Asia and the Pacific ร่วมกับ Danubius University of Galati (DUG) แจ้งประชาสัมพันธ์ the 4th AUAP Global Leadership Program (GLP) for the Year 2017 ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 ณ DU. Galati ประเทศโรมาเนีย จึงขอเชิญมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ราย โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่านส่วนตัว และค่าประกันสุขภาพด้วยตนเอง โดย DU จะอำนวยความสะดวกเรื่องที่พัก อาหาร และการรับส่งระหว่างที่พักและสนามบิน

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 1 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.e-auap.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ