แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Spring School Program 2017 (หมดเขต 20 มกราคม 2560)

ประชาสัมพันธ์ Spring School Program 2017 (หมดเขต 20 มกราคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Spring School Program 2017 (หมดเขต 20 มกราคม 2560)

ด้วย ASEAN University Network (AUN) ได้แจ้งว่า รัฐบาลญี่ปุ่นร่วมกับ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัด Spring School program: “Walking along the Path of Japan’s Modern History, Culture & Heritage, and Contemporary Society” ระหว่างวันที่ 13-23 มีนาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งแนวทางการพัฒนาสังคมควบคุมไปกับการขยายตัวทางอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 30 คน จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯ จากรัฐบาลญี่ปุ่น แต่ต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันการเดินทาง และค่าใช้จ่ายสาวนตัวด้วยตนเอง

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 3 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th2ird-exchangeprogram.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ