แสดงรายละเอียดข่าวทุน Study of the US. Institutes for Scholars ประจำปี 2560 (หมดเขต 16 มกราคม 2560)

ทุน Study of the US. Institutes for Scholars ประจำปี 2560 (หมดเขต 16 มกราคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Study of the US. Institutes for Scholars ประจำปี 2560 (หมดเขต 16 มกราคม 2560)

ด้วย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้แจ้งประกาศรับสมัครอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อชิงทุน Study of the US. Institutes for Scholars ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ณ สหรัฐอเมริกา โดยจะแบ่งออกเป็น 6 โครงการย่อย ดังนี้

1. American Politics and Political Thought
2. Contemporary American Literature
3. Journalism and media
4. Religious Pluralism in the United States
5. U.S. Culture and Society
6. U.S. Foreign Policy

โดยผู้สมัครจะต้องเป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย ข้าราชการ หรือพนักงานอาจารย์ที่ดำเนินการสอน และ/หรือ มีส่วนร่วมในการวางหลักสูตรการสอนในวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้สอนจะต้องมีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษาเป็นสำคัญ มีความพร้อมทางภาษาอังกฤษ สามารถร่วมอภิปรายอย่างเต็มที่ ทั้งยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ณ สถาบันในแต่ละโครงการได้ตามกำหนด

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://th.usembassy.gov/announcement-2017-study-u-s-institute-scholars ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ