แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัคร!!! โครงการ English Skill Training for Lawyer ภาคเรียนที่ 2/2559 (หมดเขต 13 มกราคม 2560)

เปิดรับสมัคร!!! โครงการ English Skill Training for Lawyer ภาคเรียนที่ 2/2559 (หมดเขต 13 มกราคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัคร!!! โครงการ English Skill Training for Lawyer ภาคเรียนที่ 2/2559 (หมดเขต 13 มกราคม 2560)

ด้วย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดได้โครงการ พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English Skill Training for Lawyer) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทางกฎหมายในด้านต่าง ๆ เช่น การอ่าน การพูด การเขียนโดยเฉพาะทางกฎหมาย และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English Skill Training for Lawyer) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนกฎหมาย โดยจะมุ่งเน้นเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชากฎหมายในแต่ละชั้นปี โดยมีอาจารย์ผู้สอนคือ อาจารย์ Susan Billstrom

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงชื่อและติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ พี่โป๊ยเซียน งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในวัน เวลา ราชการ) โทร.053-942920 หรือ อีเมล์ LawCMU@hotmail.com หรือ facebook: Eals Law Cmu ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ