แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัคร!!! โครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2017 (หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2560)

เปิดรับสมัคร!!! โครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2017 (หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เปิดรับสมัคร!!! โครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2017  (หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2560)

ด้วย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดได้โครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2017 ให้ตัวแทนนักศึกษาทำกิจกรรมเชิงวิชาการร่วมรับฟังการบรรยายในชั้นเรียนกับนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ School of law, University of New England (UNE) ตลอดจนศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ณ ศาลและสำนักงานกฎหมาย ประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ School of law, University of New England (UNE) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านกฎหมายและการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน

CMU – UNE Visiting Student Scholarship 2017 ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ โดยตัวแทนนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 4 คน จะได้มีโอกาสทำกิจกรรมเชิงวิชาการร่วมรับฟังการบรรยายในชั้นเรียนกับนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ UNE จำนวนอย่างน้อย 1 กระบวนวิชา ศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ณ ศาลและสำนักงานกฎหมาย ประเทศออสเตรเลีย โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนเหมาจ่าย จำนวน 60,000.- บาทต่อคน และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่นอกเหนือจากที่โครงการกำหนดไว้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนับกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นการฝึกงานได้


เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

1. คณะนิติศาสตร์จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60,000.- บาท/คน (หกหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 4 ทุน
2. นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็นส่วนต่างเอง
3. นักศึกษาจะต้องเข้าชั้นเรียน 1 กระบวนวิชา ในภาคเรียนที่นักศึกษาเดินทางไปศึกษา ณ UNE
4. นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานทางวิชาการในกระบวนวิชาที่เข้าเรียนเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 2,000 คำ
5. นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานสรุปการศึกษา-ฝึกปฏิบัติงาน ณ ศาลและสำนักงานกฎหมาย เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2,000 คำ
6. นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานสรุปประสบการณ์การเดินทางไปศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ การเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรูปประกอบ จำนวน 2,000 คำ
7. นักศึกษารายงานผลการเข้าร่วมโครงการ


คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

1. ต้องเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษาชั้นปีที่ 3-4
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.70
3. มีความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาฯ (CMU-eTEGS) ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน)
4. มีความตั้งใจ อดทน สามารถปรับตัวได้ และมีมนุษยสัมพันธ์
5. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อ
6. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
7. มีความสามารถในการปรับและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ที่.. พี่โป๊ยเซียน งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในวัน เวลา ราชการ) โทร.053-942920 หรือ อีเมล์ LawCMU@hotmail.com หรือ facebook: Eals Law Cmu

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ