แสดงรายละเอียดข่าวหลักสูตรการศึกษาภาคฤดูร้อนในออสเตรเลีย

หลักสูตรการศึกษาภาคฤดูร้อนในออสเตรเลีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรการศึกษาภาคฤดูร้อนในออสเตรเลีย

ด้วย สำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย และสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาภาคฤดูร้อนในออสเตรเลีย ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2560 โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studyinaustralia.gov.au/news/summer-courses-in-australia-2017

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ