แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) (หมดเขต 20 มีนาคม 2560)

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) (หมดเขต 20 มีนาคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) (หมดเขต 20 มีนาคม 2560)


ด้วย สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดสรรทุนสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ในสาขาวิชากฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชากฎหมายแรงงาน โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 – 20 มีนาคม 2560

โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5412320, 02-5412284-91 ต่อ 1280 โทรสาร 02-5412016 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iad.coj.go.th หรือ http://oia.coj.go.th

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://edu.coj.go.th/edu_fund5 หรือทางไปรษณีย์ หรือยื่นใบสมัครรับทุนและเอกสารประกอบการสมัครต่อสำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติรรม โดยสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อกำกับไว้และให้แสกนส่งสำนักการต่างประเทศที่อีเมล์ iad.coj@gmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ