แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Admission Book 2017 – Beijing Institute of Technology

ประชาสัมพันธ์ Admission Book 2017 – Beijing Institute of Technology - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Admission Book 2017 – Beijing Institute of Technology


ด้วย International Student Center, Beijing Institute of Technology แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน Admission Book ประขำปีการศึกษา 2017 ซึ่งมีรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา (จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) โปรแกรมวิทยาศาสตร์ โปรแกรมการเรียนภาษาจีนในระยะสั้น และระยะยาว โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-announcement.php?info_agency=2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ