แสดงรายละเอียดข่าวทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2560 (หมดเขต 31 มีนาคม 2560)

ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2560 (หมดเขต 31 มีนาคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2560 (หมดเขต 31 มีนาคม 2560)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2560 เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐออสเตรีย

โดยทุนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. Post-doctoral Grant (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3-9 เดือน
2. Ph.D. Grant (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี
3. Sandwich Grant (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน
4. Music Grant (ทุนดนตรี) ระยะเวลา 9 เดือน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.grants.at และ www.asea-uninet.org/87.ernst-mach--grant-emg/ และสามารถสมัครออนไลน์ได้โดยตรงเท่านั้น ทาง www.scholrships.at ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ