แสดงรายละเอียดข่าวมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559 ผู้ขอรับทุนต้องลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือเอกชนแล้ว และหากเป็นแนวเรื่อง 1 ใน 18 ที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ พิมพ์ใบสมัครจาก http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=36611&filename=index_05 หรือไฟล์ประกอบข่าว และสมัครที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2357 3155 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ