แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า หอการค้าญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok-JCC) มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 - 4 ระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) จำนวนทุนละ 40,000 บาทต่อปี (แบ่งจ่ายปีการศึกษาละ 2 ครั้ง) โดยการสนับสนุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการประเมินคุณสมบัติและผลการศึกษาของผู้รับทุน ซึ่งจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษา คือ 2.75 ขึ้นไป

นักศึกษาที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ไพล์ประกอบข่าว และส่งได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ