แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาและใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา2/2559

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาและใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา2/2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาและใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา2/2559

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาและใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2/2559

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ