แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ บรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง การเตรียมตัวก่อนลงทุนในหุ้นฯและการลงทุนสบายๆสไตล์ Robot

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ บรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง การเตรียมตัวก่อนลงทุนในหุ้นฯและการลงทุนสบายๆสไตล์ Robot - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ บรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง การเตรียมตัวก่อนลงทุนในหุ้นฯและการลงทุนสบายๆสไตล์ Robot

บรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง การเตรียมตัวก่อนลงทุนในหุ้นฯและการลงทุนสบายๆสไตล์ Robot

ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเสริม
ชื่อกิจกรรม บรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง การเตรียมตัวก่อนลงทุนในหุ้นฯและการลงทุนสบายๆสไตล์ Robot

วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องเรียน LB 1403 คณะนิติศาสตร์

จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

ผู้ดูแลกิจกรรม งานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร์

ระบบเปิด วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น.

ระบบปิด วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น.

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ " เรื่อง การเตรียมตัวก่อนลงทุนในหุ้นฯและการลงทุนสบายๆสไตล์ Robot" โดยรับสมัครนักศึกษาจำนวน 30 คน หากต้องการสอบถามรายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษา โทร. 053-942918

**หมายเหตุ กิจกรรมนี้ ระบบจะมีการประมวลผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียน ซึ่งคณะจะมีแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยนักศึกษาสามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่องทาง Fackbook line และWeb คณะ***

โดยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น.

-กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ CMU online ที่มีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษา แล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ได้ยื่นใบลาหรือแจ้งล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรม ทางคณะฯจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งต่อไป

-กรณีกิจกรรมที่ทางคณะฯ ได้ประกาศแจ้งจำนวนชั่วโมงกิจกรรมไปแล้วนั้น แล้วผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม คณะฯขอลดหรือเพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมตามความเหมาะสมหรือตามระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมจริง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ