แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนวันที่ 4 สิงหาคม 2553 สำหรับหลักสูตรภาคพิเศษ

ประกาศงดสอนวันที่ 4 สิงหาคม 2553 สำหรับหลักสูตรภาคพิเศษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนวันที่ 4 สิงหาคม 2553 สำหรับหลักสูตรภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ขอประกาศงดสอนทุกกระบวนวิขาในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)
เนื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องทุกห้องของคณะสังคมศาสตร์เพื่อทำการสอบกลางภาคกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ