แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒพงศ์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒพงศ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒพงศ์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 001 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒพงศ์

วัน พุธ ที่ 23 พ.ย. 59 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1402
เวลา 13.00-16.00 น. สำหรับนักศึกษาที่ต้องสอบปากเปล่า

และจะงดสอน วัน ศุกร์ ที่ 25 พ.ย. 59 เวลา 13.00-14.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ