แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการบรรยาย การอบรมการเขียนรายงาน จำนวน 6 ชั่วโมง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการบรรยาย การอบรมการเขียนรายงาน จำนวน 6 ชั่วโมง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการบรรยาย การอบรมการเขียนรายงาน จำนวน 6 ชั่วโมง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการบรรยาย การอบรมการเขียนรายงาน จำนวน 6 ชั่วโมง ดังนี้
562010068 นายวิชชา แซ่ตั้ง
562010074 นายสัญลักษณ์ ฝาหละเหย็บ
562010078 นายอนุพงศ์ ลิ้วธนพนธ์
562010080 นางสาวอมรรัตน์ จิตตภักดี
562012019 นายกุลเดช กุลเจริญ
562012037 นางสาวฉันชนก แซ่จัง
562012061 นายณัฐวัฒน์ กมลรัตน์
562012068 นายทศพร ชัยพฤกษมงคล
562012069 นายทศพร สอนเจตน์
562012071 นางสาวธชนกกนก อริยนานา
562012080 นายชลาดล เทวอักษร
562012083 นายธันยบูรณ์ แสงศรีจันทร์
562012101 นายบุญญฤทธิ์ เทพกรณ์
562012104 นางสาวประภัสสร เส็งสาย
562012122 นางสาวพิมพ์ธนู ยาดี
562012128 นางสาวภรณ์ธิดา ปัทมยุตานนท์
562012146 นายเรืองยศ วัฒนศิริเดชา
562012150 นายวชิรพงศ์ เทพวีระกุล
562012178 นายสันติ โสมะฐิติ
562012180 นางสาวสาธิดา ฤทธาคนี
562012189 นางสาวหนึ่งฤดี วุฒิการณ์
562012203 นายธนกฤต ช่วยปลอด
562012207 นายอภิสิทธิ์ ธีรการุณวงศ์
562012044 นายชยังกูร ดอนปิ่นไพร

โดยคณะฯจะจัดบรรยายให้นักศึกษาในวันที่ 14 ธันวาคม 2559
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต้องเข้าฟังบรรยายทุกคน หากมีปัญหา โทร 053-942918

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ