แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate Exchange Program) (15 ธันวาคม 2559)

เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate Exchange Program) (15 ธันวาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate Exchange Program) (15 ธันวาคม 2559)

ด้วย สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate Exchange Program) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (5 เดือน โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2017 / Spring 2017) และขอให้ มช. เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 2 คน เสนอไปยังมูลนิธิฯ

โดยผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org ทั้งนี้ คณะจะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด จำนวน 1 คน จากนั้นจะแจ้งผลการพิจารณา พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารประกอบที่ครบถ้วนตามระบุไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเหลือ 2 คน ต่อไป

ทั้งนี้ ทางคณะ จะปิดรับเอกสารภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ