แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

สำหรับในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ยื่นแบบสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน 28 คน แบ่งออกเป็น

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน   5   คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน  3  คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน  9  คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน  10   คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน  2  คน

นักศึกษาผ่านการสัมภาษณ์ให้ได้รับจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 26 คน และไม่ผ่านการสัมภาษณ์ให้ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 29 คน โดยมีนักศึกษา 4 คน ได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 32 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 304,500 .- บาท (สามแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ