แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ย้ายห้องเรียนเนื่องจากไฟฟ้าดับ ในวันเสาร์ ที่ 19 พ.ย. 59 เวลา 9.00-16.00 น.

ประกาศ ย้ายห้องเรียนเนื่องจากไฟฟ้าดับ ในวันเสาร์ ที่ 19 พ.ย. 59 เวลา 9.00-16.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ย้ายห้องเรียนเนื่องจากไฟฟ้าดับ ในวันเสาร์ ที่ 19 พ.ย. 59 เวลา 9.00-16.00 น.

ประกาศ ย้ายห้องเรียนเนื่องจากไฟฟ้าดับ ในวันเสาร์ ที่ 19 พ.ย. 59 เวลา 9.00-16.00 น.

การเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ ในวัน เสาร์ ที่ 19 พ.ย. 59 ให้ย้ายไปเรียนตึกคณะรัฐศาสตร์แและรัฐประศาสนศาสตร์ ตามตารางดังนี้

ปริญญาตรี เวลา 9.00-12.00 น.
กระบวนวิชา 177330 กฎหมายวิแพ่งฯ 1 ตอน 801 ห้อง PSB 1101
เวลา 13.00-16.00 น.
กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญา 2 ตอน 801 ห้อง PSB 1101
177330 กฎหมายวิแพ่งฯ 1 ตอน 001 ห้อง PSB 1310
177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801 ห้อง PSB 1308

ปริญญาโท เวลา 9.00-12.00 น.
กระบวนวิชา 178702 ตอน 801 ห้อง PSB 1307
178746 ตอน 801 ห้อง PSB 1305

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ