แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ อธิปไตยของชาวพื้นเมื้องอเมริกันในสหรัฐ ฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ อธิปไตยของชาวพื้นเมื้องอเมริกันในสหรัฐ ฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ อธิปไตยของชาวพื้นเมื้องอเมริกันในสหรัฐ ฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ อธิปไตยของชาวพื้นเมื้องอเมริกันในสหรัฐ ฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้องเรียน LB 1201 คณะนิติศาสตร์
จำนวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง

การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา
ลงทะเบียน : เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 - 13.30 น. หากมาสายเกินกว่า 13.30 น. จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ